Dziedziczenie

Zarejestrowane w Rejestrze Spadkowym notarialne akty poświadczenia dziedziczenia mają skutki prawne sądowych prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr Spadkowy prowadzi Krajowa Rada Notarialna na stronie
https://rejestry-notarialne.pl

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia jeżeli:

a) otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy) nastąpiło po dniu 30 czerwca 1984r.

b) nie ma sporu co do osoby (osób) spadkobiercy i wysokości przypadających dla nich udziałów w spadku

c) w czynności notarialnej będą brali osobiście udział wszyscy spadkobiercy, zarówno ustawowi, jak i testamentowi,

d) nie zostało wydane wcześniej sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się w sadzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy, ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po nim,

e) testament spadkodawcy nie jest testamentem szczególnym.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

a) akt zgonu spadkodawcy, (jeśli od chwili śmierci nie minęło pół roku –akt zgonu w dwóch egzemplarzach)

b) akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,

c) aktualne akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,

d) testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),

e) numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego),

f) dane z dowodów osobistych spadkobierców (oryginały na umówiony termin),

g) ksero odpisu księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej jeśli w skład spadku wchodziła własność lub prawo objęte księgą wieczystą.

Gdyby dla załatwienia sprawy istniały inne jeszcze, szczególne uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania.

Koszty związane z poświadczeniem dziedziczenia zależą od zakresu czynności dokonywanych przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przykładowo:

a) protokół z przyjęcia lub odrzucenia spadku – 50 zł netto +VAT

b) protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł netto +VAT

c) protokół dziedziczenia – 100 zł netto +VAT

d) akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł netto +VAT

e) opłata za wpis w Rejestrze Spadkowym przekazywana do Krajowej Rady Notarialnej – 5zł

f) wypisy aktu – za każdą stronę 6 zł netto +VAT

Ogółem średnia wysokość wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem aktu poświadczenia dziedziczenia nie powinna przekroczyć kwoty 200-400 złotych.