Czynności

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim.
Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz:
– sporządza akty notarialne (między innymi umowy sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, mieszkania, o zniesienie współwłasności, o dział spadku, spółki, służebności i użytkowanie, intercyzy, testamenty, pełnomocnictwa,  tytuły egzekucyjne);
– sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
– sporządza poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z    okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub
w określonym miejscu;
– spisuje protokoły;
– sporządza protesty weksli i czeków;
– przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty;
– sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
– sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Łazy,  Ogrodzieniec,  Siewierz,  Włodowice,  Kroczyce, Pilica,  Myszków,  Szczekociny,Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice, Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Poręba, Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec, Myszków, Koziegłowy, Żarki, Niegowa, Poraj, Olkusz, Klucze.