Czynności

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim.
Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz:
– sporządza akty notarialne (między innymi umowy sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, mieszkania, o zniesienie współwłasności, o dział spadku, spółki, służebności i użytkowanie, intercyzy, testamenty, pełnomocnictwa,  tytuły egzekucyjne);
– przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty (pieniądze tylko w związku z czynnością notarialną np. cena czy zaliczka wynikająca z zawieranej umowy);
– sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
– sporządza poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z    okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub
w określonym miejscu;
– spisuje protokoły;
– sporządza protesty weksli i czeków;
– sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
– sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.