Opłaty

Informacje w kancelarii udzielane są nieodpłatnie, gdyż notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Za dokonane czynności notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone w rozporządzeniu  Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Notariusz obowiązany jest uzależnić dokonanie czynności  od uprzedniego zapłacenia podatku oraz  od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej, którą  przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie ponieść  wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania
o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Możliwa jest płatność kartą.

Konto do wpłat podatków  PCC  i  SD, opłaty sądowej oraz taksy notarialnej:

24 1050 1591 1000 0022 5901 7644

Konto dla depozytów:  57 1050 1591 1000 0092 5155 9937