Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DLA KLIENTA

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest notariusz Marcin Truszkowski prowadzący Kancelarię Notarialną.

dane kontaktowe:

adres:42-400 Zawiercie, ul.Daszyńskiego 29/1

tel. (32) 6705500

e-mail: rejent@konto.pl  strona internetowa: www.zawiercienotariusz.pl


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności notarialnej i w zakresie niezbędnym do dokonania tej czynności oraz jej przygotowania i obsługi stron czynności notarialnych.

Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, w zakresie wynikającym ze zgody lub umowy jest dobrowolne,  ale brak danych uniemożliwia świadczenie usług.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14.02 1991r. Prawo o notariacie oraz inne ustawy obowiązujące notariusza w związku z dokonywanymi czynności notarialnymi, jak również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. U. UE 2016 poz. L119 (zwanego dalej: „RODO”) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

Kategorie danych osobowych:

Dane osobowe konieczne do sporządzenia czynności notarialnej, a także dane kontaktowe, to jest adres korespondencyjny, adres poczty e-mail, numer telefonu – zostały pozyskane od klienta i wyraża on zgodę na ich przetwarzanie. W przypadku gdy do przygotowania czynności notarialnej i jej dokonania potrzebne są dane osób trzecich, źródłem ich pochodzenia jest wiedza lub dokumenty od klienta. Osoba trzecia ma prawo do informacji kto przekazał administratorowi jej dane osobowe.


Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Dane osobowe przekazywane są sądom, urzędom, Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej i innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na ich zlecenie, ponadto  spółdzielniom mieszkaniowym, a także organom samorządu notarialnego  – wyłącznie w sytuacjach i w celach przewidzianych przez przepisy prawa, Krajowej Radzie Notarialnej jako administratorowi danych osobowych zgromadzonych w systemie Rejestry Notarialne, firmom ubezpieczeniowym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkód oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów, podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych w zakresie jakim się staną administratorami danych.


Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe wynikające z dokonanych czynności notarialnych przechowuje się u administratora przez okres 10 lat, a po upływie tego okresu lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności przez administratora przekazuje się dokumenty zawierające te dane do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego  (art. 90 Prawa o notariacie).


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozostałe informacje.
Na podstawie danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje.
Dane nie będą służyć do profilowania oraz nie będą transferowane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Kontakt z administratorem danych: możliwy jest osobiście oraz drogą mailową na adres: rejent@konto.pl  
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem skargę można wnieść do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym

w kancelarii notarialnej.

 Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Kancelarię Notarialną notariusza Marcina Truszkowskiego, Zawiercie ul. Daszyńskiego 29/1.

Monitoringiem wizyjnym objęte jest wejście, poczekalnie, korytarz oraz sekretariat w lokalu przy ul. Daszyńskiego 29/1 w Zawierciu.

Zakres zgromadzonych danych w ramach monitoringu obejmuje Państwa wizerunek.

Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest notariusz Marcin Truszkowski prowadzący Kancelarię Notarialną w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 29/1.

Kontakt z administratorem możliwy jest osobiście w siedzibie kancelarii lub pocztą elektroniczną rejent@konto.pl

Dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 i art. 9 ust. 2 lit. b  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi
z zakresu ochrony fizycznej i obsługi systemów ochrony, organom ścigania
i innym uprawnionym organom.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 3 miesięcy, a dłużej w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..